Proiect CNCSIS PN II - IDEI
       Traducerea ca dialog intercultural
        


Activităţi derulate

MAI-DECEMBRIE 2010

Pregătirea numerelor 13 şi 14 ale revistei Atelier de traduction şi a dosarelor tematice cu tema Traducătorul, un ambasador cultural (factor de mediere între culturi).
      Întâlnirile periodice ale membrilor echipei în jurul cercetătorilor cu experienţă.
      Şedinţe de lucru pentru discutarea conţinutului dosarului tematic: contribuţiile membrilor echipei şi ale colaboratorilor externi.
      Discutarea, în vederea completării, revizuirii şi definitivării contribuţiilor la cele doua numere ale revistei în vederea publicării în volum.
     Consilierea tinerilor cercetători de către cercetătorii cu experienţă, pentru alegerea şi sintetizarea referinţelor bibliografice adecvate temei dosarului.
Identificarea contextului favorabil pentru delimitarea termenilor cheie: traducător-mediator cultural, subiectivitatea traducerii, proiect de traducere, orizont traductiv, soluţii de traducere.

 Menţinerea contactelor cu cercetători din domeniul traductologiei (Françoise Wuilmart, profesor ISTI, Bruxelles, Marie-Héléne Torres, profesor Universitatea Santa Catarina, Brazilia, Henri Awaiss, director ETIB, Beyrouth, Gina Abou Fadel Saad, profesor, ETIB, Beyrouth, Bernd Stefanink, profesor Universitatea Bielefeld, Germania, Constantin Grigoruţ, Universitatea din Otago, Noua Zeelandă, Izabela Badiu, Universitatea ’’Babeş-Bolyai’’, Cluj, Felica Dumas Universitatea ’’Alexandru Ioan Cuza ’’, Iaşi, Christine Raguet,  Universitatea Paris III, Sorbonne Nouvelle,  Michel Volkovitch, C.E.T.L., Bruxelles şi Universitatea Paris VII, Jean-René Ladmiral, Universitatea Paris-X-Nanterre, Mirela Kumbara, Universitatea din Tirana, Albania, Soufian Al Karjousli, Universitatea din Renes II, Franţa, Liliane Ramarosoa, director AUF, Regiunea Europa Centrală şi Orientală, Emmanuel Kambaja Musampa. Universitatea din Congo, Maria Cristina Batalha, Universitatea de Stat din Rio de Janeiro, Bazilia, Jean Delisle, Universitatea din Ottawa, Canada, Eldina Nasufi, Universitatea din Tirana, Albania) în vederea colaborării la dosaele tematice ale revistei.

Participarea cercetătorilor cu experienţă şi a cercetătorilor în formare la manifestări ştiinţifice, colocvii, întâlniri cu specialişti în domeniu, atât în ţară , cât şi în străinătate, complementare tematicii proiectului:
- Prof. univ. dr. Muguraş Constantinescu, director de proiect şi drd. Petronela Munteanu la Colocviul International susţinut de Centrul de Studii ISTRAROM-TRANSLATIONES, al Universităţii de Vest din Timişoara, (En)Jeux  esthétiques de la traduction. Ethique(s), techniques et pratiques traductionnelles, martie 2010 ;
- Întâlnirea cu specialişti recunoscuţi în plan internaţional, Jean-René Ladmiral, profesor la Universitatea Paris-X-Nanterre, creator al disciplinei traduductologie, dar şi cu cercetători în formare, masteranzi, doctoranzi în acelaşi domeniu. Prof.univ. dr. Muguraş Constantinescu s-a numărat printre invitaţii de onoare, fiindu-i recunoscută poziţia de specialist în acest domeniu şi făcând parte din comitetul ştiinţific al Colocviului.
- Prof.univ. dr. Muguraş Constantinescu – Colocviu Saint-Etienne, Traducerea textului plurilingv, aprilie 2010 ;
- Prof.univ. dr. Muguraş Constantinescu – Colocviu la Universitatea ”Al. I. Cuza”m Iasi, „Text şi discurs religios”, secţiunea ”Traducerea textului sacru”, noiembrie 2010 ;
- Prof.univ. dr. Muguraş Constantinescu, prof.univ.dr. Elena-Brânduşa Steiciuc – Colocviu ” Les liaisons dangereuses - traduction et langue”, Universitatea ”Saint-Joseph” din Beirut,
Efectuarea unor stagii de documentare, cercetare şi schimb de experienţă ale cercetătorilor cu experienţă şi ale cercetătorilor în formare la ISTI, Bruxelles, în vederea completării bibliografiei pe tematica proiectului şi a stabilirii de contacte în scopul atragerii de coloaboratori prestigioşi la revista Atelier de Traduction, noiembrie 2010: cercetător cu experienţă: Muguraş Contsantinescu, cercetător în formare: dr. Cristina Hetriuc, drd. Petronela Munteanu, drd. Alina Tarău.
Prof.univ. dr. Muguraş Constantinescu, prof.univ.dr. Elena-Brânduşa Steiciuc, stagiu de documentare la Universitatea ”Saint-Joseph” din Beirut, ETIB (Şcoala de traducători şi interpreţi din Beirut), noiembrie 2010.
 

Îndrumarea tinerilor cercetători pentru efectuarea cercetării doctorale privitoare la tematica proiectului de către prof. îndrumător Albumiţa-Muguraş Constantinescu:
- susţinerea publică a tezei Problema componentei multiculturale a operei lui Panaït Istrati: traducere, autotraducere, rescriere, de către cercetător în formare, Cristina Hetriuc, pe tematica proiectului, în data de 27 octombrie 2010. Conducător de doctorat : prof. univ.dr. Muguraş Constantinescu. Din comisia de examinare a tezei: prof. univ.dr. Elena-Brânduşa Steiciuc, Universitatea ’’Ştefan cel Mare’’ Suceava.
      Ceilalţi tineri cercetători au continuat documentarea în vederea redactării tezei.
- tema Problema mărcilor culturale şi a referenţilor culturali în traducerea şi adaptarea operei lui Victor Hugo - drd. Crăciun Maria Petronela (cǎsǎt. Munteanu). Teza doctorandei a fost susţinută în prezenţa membrilor catedrei de limba franceză de la Universitatea ’’Ştefan cel Mare’’ Suceava.
- tema Traducerea şi retraducerea operei lui Balzac, în funcţie de evoluţia contextului cultural - drd. Alina Tarău; teza se află în etapa de redactare.


MAI - IUNIE 2009: Lansarea pe site-urile specializate a Apelului la colaborare, Traducatorul – un ambasador cultural (factor de mediere intre culturi), pentru numerele 13, 14 ale revistei Atelier de traduction.

IUNIE 2009: Organizarea mesei rotunde cu tema
Identitate, diversitate şi vizibilitate culturală în traducerea discursului francofon

Participanţi: prof. dr. Paul Miclău, prof. dr. Marina Mureşanu, prof. dr. Liliane Ramarosoa, conf.dr. Costin Popescu, prof. dr. Muguraş Constantinescu, prof. dr. Elena – Brânduşa Steiciuc, drd. Cristina Hetriuc, drd. Petronela Munteanu, drd. Alina Tarău

Masa rotundă, organizată în ziua de 11 iulie, ora 17- 20, în sala Dimititrie Leonida a USV, a urmărit următoarea problematică:
- culturemele şi aluziile culturale în traducere;
- procedeele de transpunere şi transport ale acestora practicate de traducător;
- păstrarea identităţii culturale în traducere;
- traducera culturală/traducerea etnocentrică;
- raportul identitate/diversitate culturală şi prezervarea lui în traducerea etică;
- vizibilitatea culturală prin intermediul traducerii:
- traducerea – dialog intercultural.
 

IUNIE – IULIE - AUGUST 2009:
Stagii de documentare, cercetare şi schimb de experienţă ale cercetătorilor cu experienţă şi ale cercetătorilor în formare: Bilblioteca Academiei Române, Biblioteca Naţională a României, Biblioteca Central Universitară, Iaşi, Institutul Francez, Iaşi, la bibliotecile Universităţilor Sorbonne şi Arles.

Stagii de documentare şi cercetare

În perioada 21-28 iunie 2009, directorul de proiect, prof. univ. dr. Muguraş Constantinescu a efectuat un stagiu de documentare şi schimb de experienţă la Universitatea Sorbonne Nouvelle, Paris III la invitaţia prof.univ. Christine Raguet, Director al Centrului de Cercetări în Taducere şi Comunicare transculturală engleză-franceză/franceză-engleză TRACT şi director al revistei Palimpsestes.
În zilele de 4, 5 şi 12, 13 august 2009, directorul de proiect, Muguraş Constantinescu a efectuat o misiune de documentare şi schimb de experienţă la Institutul de Romanistică al Universităţii din Viena, Austria la invitaţia directorului acestui institut profesor academician Michael Metzeltin, cu care a avut o întrevedere si a discutat problema traducerii si a păstrării identităţii culturale în spaţiul latin.
În perioada 27 iulie - 5 august  2009, prof. univ. dr. Elena-Brânduşa Steiciuc, cercetător cu experienţă, a efectuat o misiune de  documentare şi cercetare în Franţa, la Collège International des Traducteurs Littéraires (C.I.T.L.), Arles.
În vederea actualizării şi completării bibliografiei necesare redactării tezei de doctorat şi realizării proiectului de cercetare exploratorie au fost efectuate de către cercetătorii în formare, stagii de documentare la biblioteci din Bucureşti şi din Iaşi. Căutarea s-a făcut atât în fondurile vechi, în cataloage sistematizate în ordine alfabetică sau în funcţie de domeniu, cât şi în cataloagele on-line cu achiziţii recente.
În perioada 19 - 24 iulie 2009 s-au studiat materiale existente în fondurile Bibliotecii Academiei Române şi Bibliotecii Naţionale Române din Bucureşti.
În perioada 30 - 31 august 2009 s-au consultat materiale existente în fondurile Bibliotecii Centrale Universitare din Iaşi.
Cercetătorii în formare şi-au completat bibliografia de specialitate necesară redactării tezelor de doctorat şi publicării de articole pe tema Identitate, diversitate şi vizibilitate culturală în traducerea discursului francofon.

Stabilirea de contacte în vederea atragerii unor coloboratori traductologi prestigioşi la revista Atelier de traduction.

În cadrul stagiului din perioada 21-28 iunie 2009, directorul de proiect, prof. univ. dr. Muguraş Constantinescu a avut întâlniri cu membrii TRACT, cu directoarea acestuia Christine Raguet cu care a realizat o convorbire pe tema traducerii culturale şi a identităţii culturale în traducere, convorbire ce va fi publicata în Atelier de traduction nr. 12.
A realizat prin corespondenţă email un interviu cu prof.univ. Selim Abou de la Universitatea Saint-Joseph, antropolog cultural, specialist în identitate culturală şi etnică, un interviu pe tema identitate culturală şi traducere, publicat în revista Atelier de traduction nr. 11.
Prof. univ. dr. Elena-Brânduşa Steiciuc a avut discuţii privind o posibilă colaborare pentru publicaţia Atelier de traduction cu directorul Collège International des Traducteurs Littéraires (C.I.T.L.), Arles, traducătorul şi dramaturgul J. Cambreleng.

SEPTEMBRIE - OCTOMBRIE - NOIEMBRIE 2009

Pregătirea numerelor 11 şi 12 ale revistei Atelier de traduction şi a dosarelor tematice cu tema Identitate, diversitate şi vizibilitate culturală în traducerea discursului francofon.

Iniţierea de contacte în vederea efectuării de către cercetătorii în formare a unui stagiu de documentare la biblioteca Universităţii din Artois, sub îndrumarea reputatului traductolog Michel Ballard.

Derularea activităţii de documentare în perioada 18-28 noiembrie 2009 la biblioteca Universităţii din Artois, polul Arras.
Cercetătorii în formare au studiat cărţile din colecţia „Traductologie”, publicate la Presses Universitaires Artois. Colecţia este una din cele mai complexe în domeniul traductologiei şi cuprinde publicaţii de referinţă pentru orice teză în acest domeniu.

Cercetătorii în formare au participat la lucrările Colocviului Le double en traduction ou l`( impossible) entre-deux, organizat la Universitatea din Artois în data de 19 noiembrie 2009 şi au avut discuţii cu participanţii la Colocviu pe marginea conceptelor-cheie abordate în lucrările lor de doctorat.

 


© 2009 Proiect CNCSIS PN II - IDEI Traducerea ca dialog intercultural
Str. Universităţii, nr. 13, 720 229 Suceava, Romania,
Telefon: +40 230 522978 / 117 , Email: mugurasc@gmail.com, selenabrandusa@yahoo.com
   Search Engine Optimization